beleidsplan 2021

Beleidsplan 2021

Stichting Stop Lijnkaping (en ander ongekend onrecht)”, kortweg aangeduid als “Stichting Stop Lijnkaping” (hierna: de “Stichting”), heeft zich met name – maar niet uitsluitend – als doel gesteld: de beschikbaarheid en verkrijgbaarheid van gegarandeerd werkende telefoon/lijnverbindingen voor personenalarmering en e-health-apparatuur en -diensten mogelijk te maken.

Om haar doelstelling te bereiken zal de Stichting zich, binnen de grenzen van haar (met name financiële, juridische en organisatorische) mogelijkheden inspannen om de praktijk van (onbelemmerde) lijnkaping – en het gemak waarmee dat heden ten dage gebeurt en (helaas) nog steeds mogelijk is – bestrijden, een halt toeroepen en uitbannen.

Door onder meer de volgende activiteiten te ontwikkelen:

 • De communicatie en betere onderlinge afstemming van (overstap)processen tussen telecommunicatieaanbieders bevorderen door:
  • bij de wetgever en andere (direct dan wel anderszins) betrokken organisaties en (overheids)instellingen aan te dringen op aanpassing en effectieve implementatie van adequate wet- en regelgeving met betrekking tot overstapprocessen;
  • bij (in)direct betrokken organisaties en instellingen aan te dringen op aanpassing, implementatie en handhaving van de branche breed geldende afspraken met betrekking tot de, noodzakelijkerwijs beter te borgen, overstapprocessen;
  • contacten te onderhouden en samen te werken met (internationale) telecom- en andere autoriteiten (ACM, BEREC en EU) en eventuele tekortkomingen in de handhaving signaleren;
  • contacten te onderhouden en samen te werken met (organisaties van) telecommunicatie-aanbieders en met de (van hen afhankelijke) aanbieders van personenalarmering en e-health-apparatuur en -diensten;
  • overige stakeholders ter zake zo nodig aan te sporen tot actie over te gaan door hen aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid;
  • toe te zien op effectiviteit van de onder a. genoemde implementatie van wet- en regelgeving met betrekking tot een (beter gecontroleerd) overstapproces(sen);
  • toe te zien op effectieve handhaving van de onder a. genoemde wet- en regelgeving en brancheafspraken met betrekking tot overstapprocessen;
  • het aanleggen en onderhouden van een netwerk van contacten met personen en instellingen die telecommunicatiediensten en –infrastructuren aanbieden;
  • het, binnen de mogelijkheden en middelen die de Stichting daartoe eventueel ter beschikking staan (dit uitsluitend ter beoordeling van de Stichting zelf), bieden van juridische ondersteuning aan gedupeerden van lijnkaping in relatie tot personenalarmering en e-health-apparatuur en -diensten;
  • het, indien mogelijk: dat wil zeggen als de financiële positie van de Stichting dat eventueel toelaat (dit uitsluitend ter beoordeling van de Stichting zelf), bieden van gehele of gedeeltelijke (nadeel)compensatie of schadevergoeding en (financiële en/of processuele) ondersteuning aan personen die al gedupeerd zijn geworden door lijnkaping in relatie tot personenalarmering en/of e-health-apparatuur en -diensten;
  • zo nodig en indien mogelijk (dit uitsluitend ter beoordeling van de Stichting zelf) over vorenstaande onderwerpen, zowel in- als buiten rechte, in individuele en collectieve gevallen adviseren, corresponderen en als het niet anders kan (derhalve slechts als ‘ultimum remedium’) als belangenbehartiger ook te procederen.

Om al deze activiteiten mogelijk te maken, dienen de daarvoor benodigde financiële middelen bijeen te worden gebracht.

Verheugend en bemoedigend is het te ervaren dat telecomautoriteit ACM, het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport, maar ook andere autoriteiten en stakeholders, inmiddels hun steun hebben betuigd en hun waardering hebben doen blijken aan de initiatiefnemer en oprichter van de Stichting. Hem hebben geprezen voor zijn vele en vaak erg omvangrijke inspanningen voorafgaande aan de oprichting van de Stichting.

Om realisatie van het doel en continuïteit te garanderen wordt een comité samengesteld om contacten te onderhouden, de programma planning op te stellen, de pers, en andere publicitaire en eventuele publiekrechtelijke organisaties te informeren én de facilitaire middelen beschikbaar te stellen.

Vermogen

Teneinde vermogen op te bouwen zijn/worden de volgende activiteiten in gang gezet:

 • omvangrijke voorlichtingscampagnes en voorlichtingsmailing, welke zijn gericht aan vertegenwoordigers van de politiek, bank- en zorginstellingen en facilitaire bedrijven;
 • een werkgroep (onder leiding van één van de bestuursleden) heeft een financieringsplan opgesteld voor de werving van de middelen als volgt:
  • het indienen van een donatieverzoek bij Rabobank en ING;
  • het benaderen van het bedrijfsleven voor hoegenaamd steun (middelen/diensten) en/of het doen van donaties (in geldbedragen) en/of sponsoring;
  • het onderzoeken van mogelijkheden om subsidie te verwerven bij de provincie Noord Brabant;
  • het onderzoeken van mogelijkheden om subsidie te verwerven bij gemeenten;
  • het onderzoeken van mogelijkheden om subsidie te verwerven bij de EU in het kader van het Europees Subsidieprogramma ‘Digitaal Europa’;
  • het onderzoeken van mogelijkheden om fondsen te verwerven: bij de Postcodeloterij en andere goede doelen– en maatschappelijke doelen-instellingen;
  • andere mogelijkheden en bronnen tot het verkrijgen van middelen onderzoeken.

In augustus 2020 is de initiatiefnemer (tevens oprichter van de Stichting) een crowdfunding-actie begonnen om het grote publiek bij het voren geschetste maatschappelijke probleem te betrekken en die aan te spreken voor financiële steun. De Stichting zal dit initiatief overnemen, het een extra impuls en een nieuwe ‘boost’ geven.

Het is de bedoeling om middels crowdfunding, giften van bedrijven, particulieren, erfstellingen, legaten, schenkingen en overige donateurs c.q. sponsoren tenminste 75% van de initiële kosten (de initiële oprichtings- en exploitatiekosten van de Stichting) bijeen te brengen.

Naast de stichtings- en exploitatiekosten voorziet de begroting ook in de middelen daarvoor, door giften en donaties et cetera…, uit vrijgevigheid en dankbaarheid.

Valkenswaard, augustus 2021