vaccineer!

COVID-19 bestrijding

verhoging vaccinatiegraad

Verdere verhoging van de vaccinatiegraad is vooral nu heel erg belangrijk! (In het algemeen belang en dat van de volksgezondheid in het bijzonder.) Deze uitspraak hoort men vaak in de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus.

De vaccinatiegraad in Nederland is op een wel heel gemakkelijke manier substantieel te verhogen. Reden waarom wij het kabinet de navolgende aanbeveling hebben gedaan.

De reden voor de – in bepaalde regio’s van Nederland – bijzonder lage vaccinatiebereidheid is ons inziens de afwezigheid van voldoende (m.n. financiële) prikkels om het wél te laten doen. Als de mensen het direct en gedurende langere tijd in hun portemonnee gaan voélen dat ze niet gevaccineerd zijn, is de bereidheid groter om daar verandering in te brengen (door zich te laten vaccineren).

Het enige effectieve middel tegen het probleem van de – in sommige regio’s – te lage vaccinatiegraad is dan ook: “premiedifferentiatie voor ziektekostenverzekeringen“.

differentiatie in ziektekostenpremies

Zo'n maatregel past uitermate goed in ons rechtssysteem, binnen het stelsel van de wet (in het algemeen) en in het verzekeringsrecht (in bijzonder). Daarin zijn de kans (lees: de berekende frequentie) dat het ‘verzekerde feit’ zich naar verwachting zal voordoen en de omvang van de als gevolg daarvan te lijden schaden of te maken kosten immers allesbepalend voor de hoogte van de periodiek te betalen verzekeringspremie.

Daardoor zouden ongevaccineerden, om verzekeringstechnische redenen, een hogere ziektekosten-verzekeringspremie moeten betalen. Voor hen bestaat er immers een verhoogde kans op het noodzakelijkerwijs een beroep moeten doen op, vaak langdurige, medische zorg en de daarmee gepaard gaande exponentiele stijging van kosten voor die zorg. Ongevaccineerden zouden dientengevolge meer moeten gaan bijdragen aan de kosten van instandhouding van het zorgstelsel.

Differentiatie in ziektekostenpremies is derhalve dé manier om de vaccinatiegraad substantieel op te stuwen. En daarmee tevens de werkdruk voor, én de kosten van de zorg te verlagen. (Zo sla je maar liefst drie vliegen in één klap!)

zorg moet beschikbaar zijn en blijven

Uitval door overbelasting of burn-out van in de zorg werkzame mensen en leegloop zijn wel het laatste waar de zorgsector en de samenleving als geheel nu op zitten te wachten. We hebben ze met z’n allen immers echt héél, heel hard nodig!

Dat reguliere zorg (ook voor behandeling van zeer ernstige en/of  levensbedreigende aandoeningen zoals bijv. kanker) moet worden opgeschort, met als reden dat er geen bed vrij is, omdat die worden bezet gehouden door Corona-patiënten, is niet uit te leggen als die Corona-patiënten eerder weigerden om zich ertegen te laten vaccineren. En is daarom ook volstrekt onacceptabel.

De zorg moet in beginsel immers voor iedereen beschikbaar zijn en blijven!

Wij hebben het kabinet daarom opgeroepen er dan ook de nodige randvoorwaarden voor te creëren om dat waar te kunnen maken.

(Druk op de RODE KNOP om terug te gaan naar ACTUEEL.)