doelstelling en voorwaarden

Doelstelling en voorwaarden

de regels

Door te doneren stemt de donateur met de volgende ‘voorwaarden’ en ‘doelstellingen’ in:

 • Stichting Stop Lijnkaping beoogt via crowdfunding zoveel mogelijk geld en middelen bijeen te brengen, wat gebruikt zal worden om ‘lijnkaping’ volledig uit te bannen.
 • De stichting wil zich ervoor inzetten dat “gegarandeerd werkende” telefoon- en lijnverbindingen beschikbaar worden voor personenalarmering en e-health-voorzieningen.
  Ook wil de stichting eventuele slachtoffers van ‘lijnkaping’ kunnen bijstaan en hun financieel- en eventueel ander nadeel zo mogelijk1 compenseren.
 • In eerste instantie gaat het er dus om ‘lijnkaping’ een halt toe te roepen en in de praktijk geheel uit te bannen.
 • Het streven is om via crowdfunding op zijn minst één miljoen euro bij elkaar te krijgen, wat in eerste instantie zal worden aangewend voor het uitbannen van ‘lijnkaping’. Maar daarna zal de stichting ook ander, tot dusver ongekend, onrecht aan de kaak stellen en bestrijden, tenminste als het een evident maatschappelijk probleem betreft. 1
 • De crowdfunding start op 24 september 2021. Vanaf dat moment kan er worden gedoneerd.
 • Als lijnkaping in de praktijk niet meer voorkomt en er nog een deel van het bijeengebrachte doelvermogen resteert, dan zal dat resterende deel door de stichting worden ingezet voor het uitbannen van andere maatschappelijke problemen. En het (in de ruimste zin) bijstaan van de slachtoffers daarvan, dan wel dat nog resterende deel aanwenden voor eventuele andere activiteiten die binnen haar statutaire doelstelling passen.2
 • De minimum leeftijd voor het doen van donaties is 18 jaar.
 • Het stichtingsbestuur beslist en oordeelt2 over de vraag of een individueel of collectief geval in aanmerking komt voor juridische bijstand en/of nadeelcompensatie. En, zo ja, op welke wijze daaraan eventueel invulling kan/zal worden gegeven.
 • Het (inhoudelijk) beoordelen, waarderen en het beslissen over het wel/niet oppakken van (al dan niet voor bundeling vatbare) individuele gevallen, is een aangelegenheid die uitsluitend en volkomen bij het stichtingsbestuur ligt. Het stichtingsbestuur handelt en beslist daarin naar eigen inzichten.
 • De stichting garandeert donateurs anonimiteit, tenzij in overleg uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, dan wel op haar een eventuele wettelijke plicht tot bekendmaking rust.
 • De stichting garandeert de eventuele ontvanger van juridische en/of financiële bijstand en/of nadeelcompensatie anonimiteit, tenzij in overleg uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen. Dan wel het prijsgeven van de identiteit noodzakelijk is in het kader van de behartiging van individuele en/of collectieve belangen door de stichting. Of als het prijsgeven van de identiteit door de stichting geboden is teneinde aan een (eventueel op de stichting rustende) wettelijke verplichting te kunnen voldoen, dan wel het een wettelijke plicht tot bekendmaking betreft.
 • De donatie van donateurs is niet terug vorderbaar.
 • Eventueel verschuldigde belastingen zijn voor rekening van de ontvanger van een eventuele financiële nadeelcompensatie.
 • De stichting is er primair op gericht om door middel van donaties ‘lijnkaping’ en vervolgens andere maatschappelijke problemen, die als #ongekend onrecht kunnen worden aangemerkt*), aan de kaak te stellen en aan te pakken.
 • Op een eventuele nadeelcompensatie zullen kosten, die in het kader van de doelstelling van de stichting worden gemaakt2, in mindering strekken. Daarbij moet onder meer worden gedacht aan bijvoorbeeld advocaat- en of proceskosten, kosten voor het inschakelen van deskundigen, kosten voor diensten van derden in de uitoefening van een bedrijf of beroep (o.a. buitengerechtelijke kosten, explootkosten, griffierechten) etc.
 • De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden als zodanig, behoudens een eventueel niet-bovenmatig vacatiegeld. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
 • Alleen strikt noodzakelijke kosten kunnen uit de donaties en/of fondsen van de stichting worden vergoed.
  Hierbij moet onder andere gedacht worden aan: verplichte inschrijvingskosten bij instanties, heffingen en belastingen, (negatieve) rentekosten en bancaire kosten, accountantskosten (financieel jaarverslag etc.), notariskosten, verzekeringskosten, kosten voor noodzakelijk drukwerk, marketing/reclame, vervaardiging/onderhoud websites, kosten voor noodzakelijke juridische bijstand en (bij substantiële groei van de stichting) eventuele kantoor- en personele kosten en alles wat daarmee samenhangt. 1
 • Een door de accountant opgesteld en goedgekeurd financieel jaarverslag van de stichting is elk jaar op aanvraag verkrijgbaar.
 • De belastingdienst heeft de stichting onlangs de ANBI-status verleend. Daardoor zijn donaties aan de stichting (met terugwerkende kracht vanaf 4 augustus 2021) fiscaal aftrekbaar.
 • De stichting behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor deze voorwaarden en doelstelling te wijzigen.

…………….

1 (dat ter uitsluitende beoordeling van de stichting)

2 Het stichtingsbestuur oordeelt hierover in eerste en laatste instantie.

Doe mee, help mee!

Geef!

Maak het uzelf gemakkelijk. Scan de QR-code met uw smartphone.